Obsah

 

 

Vyjádření k provádění pracovnělékařských prohlídek od listopadu 2021

3.12.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje legálními prostředky, jak poskytovatele zdravotních služeb „zprostit“ povinností ve vztahu k provádění pracovnělékařských prohlídek.
více

Pracovnělékařská prohlídkaGarance

8.6.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
více

Právní předpisy související s pracovnělékařskými prohlídkamiGarance

8.6.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení:
více

Druhy pracovnělékařských prohlídekGarance

8.6.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nová právní úprava v podstatě akceptuje dosavadní systém pracovnělékařských prohlídek, který byl v šedesátých letech minulého století založen dnes již zrušenou Směrnicí Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku Ministerstva zdravotnictví o posuzování…
více

Organizace, obsah a rozsah pracovnělékařských služebGarance

8.6.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
více

Povinnosti a práva zaměstnavatele v souvislosti s pracovnělékařskými službamiGarance

26.5.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aby pracovnělékařské služby byly efektivní, ukládá zákon č. 373/2011 Sb. (dále jen „ZoSZS”) zaměstnavateli řadu povinností, jejichž plněním jsou vytvářeny podmínky pro řádné fungování pracovnělékařských služeb. Tyto povinnosti směřují zejména vůči poskytovateli…
více

Posudková péčeGarance

26.5.2020, JUDr. Anna Janáková,, Zdroj: Verlag Dashöfer
více

AKTUALITA: Nouzový stav a pracovnělékařské prohlídkyGarance

14.5.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nouzový stav vyhlášený vládou České republiky v souvislostech s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobuje onemocnění COVID-19) přinesl řadu omezení a řadu specifických opatření k překlenutí tohoto výjimečného období. Opatření se dotknula i…
více

Nový dotaz

5.5.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer
více

Nový dotaz

8.9.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
více

RF ZZS

19.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
více

Nový dotaz

11.12.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
více

Nový dotaz

17.11.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
více

Lékařské prohlídky uchazečů o vzděláváníArchiv

1.9.2018, Judr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zdravotní způsobilost ke vzdělávání navazuje na podmínky vyplývající ze školského zákona, kde je posouzení zdravotní způsobilosti předpokladem a posudek o zdravotní způsobilosti součástí podkladů pro přijímací…
více

Spolupráce s poskytovateli v oboru pracovní lékařství, kteří mají povolení k uznávání nemocí z povoláníGarance

25.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V procesu posuzování a uznávání nemocí z povolání hraje důležitou roli též poskytovatel pracovnělékařských služeb. Je však třeba odlišit:
více

Spolupráce mezi poskytovateli zdravotních služeb obecněGarance

25.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Činnost poskytovatele pracovnělékařských služeb není činností, která by byla vykonávána izolovaně od ostatních poskytovatelů zdravotních služeb. Jeho činnost je provázána s dalšími poskytovateli zdravotních…
více

Spolupráce s registrujícími praktickými lékaři pracovníkůGarance

25.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství zná zdravotní stav fyzické osoby, která si ho zvolila, neboť jí poskytuje primární ambulantní péči, jejímž účelem je poskytování preventivní, diagnostické, léčebné a posudkové…
více

Spolupráce s jinými odbornými lékařiGarance

25.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poskytovatel pracovnělékařských služeb spolupracuje s odbornými lékaři, zejména pokud potřebuje další odborná vyšetření při pracovnělékařské prohlídce o zdravotní způsobilosti k práci. Další odborná vyšetření lze provést až po provedení základního vyšetření…
více

Postup při uznávání nemocí z povoláníGarance

16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nemoci z povolání podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, posuzují a uznávají poskytovatelé v oboru pracovní lékařství, v jejichž území vymezeném v povolení k uznávání nemocí z povolání podle zákona č. 373/2011 Sb., o…
více

Postup, když již uznanou nemoc nadále nelze uznat jako nemoc z povoláníGarance

16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podmínky, za nichž nelze nemoc, která byla podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb. uznaná za nemoc z povolání, nadále uznat za nemoc z povolání, stanoví příloha k vyhlášce č. 104/2012…
více

Posudková činnost ohledně nemocí z povoláníGarance

16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
více

Lékařský posudek o nemoci z povoláníGarance

16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lékařský posudek o nemoci z povolání (kterým se nemoc z povolání uznává, kterým se nemoc z povolání neuznává a kterým se nemoc z povolání ukončuje) musí splňovat náležitosti stanovené:
více

Charakteristika právní úpravyGarance

16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Posuzování a uznávání nemocí z povolání je jedním z druhů posudkové činnosti, při které se posuzuje zdravotní stav v souvislosti s profesními nemocemi (podrobnosti ohledně charakteristiky nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání viz kapitola 2.2 této…
více

Povolení k uznávání nemocí z povoláníGarance

16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 373/2011 Sb. stanoví kritéria výběru vhodných poskytovatelů zdravotních služeb pro uznávání nemocí z povolání a stanoví další podrobnosti. Uchazeč musí splňovat požadavky, které jsou stanoveny jako povinné obsahové náležitosti žádosti (viz níže).…
více

Dvojí postavení praktického lékaře jako poskytovatele PLSGarance

27.4.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
více

Účel a druhy lékařských prohlídek v průběhu vzděláváníArchiv

1.4.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účelem lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání, podobně jako u pracovnělékařských prohlídek uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, je:
více

Posuzování zdravotní způsobilosti k vnitrozemské plavběArchiv

1.4.2018, MUDr. Dana Kuklová a Mgr. Michal Barák, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obdobně jako v ostatních případech posuzování zdravotní způsobilosti podle jiných právních předpisů je při posuzování zdravotní způsobilosti k vnitrozemské plavbě základním právním předpisem zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále jen…
více

Charakteristika lékařských prohlídek žáků a studentůArchiv

1.4.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je u nás dlouholetou tradicí, že je posuzována zdravotní způsobilost žáků a studentů při výběru studia a volbě povolání. Právní předpisy tuto tradici i po zdravotnické reformě zachovávaly a navázaly na ni.…
více

Poskytovatel PLS a specializovaná vyšetřeníGarance

13.3.2018, MUDr. Anežka Sixtová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozsáhlá odpověď na čtenářský dotaz se týká oprávnění poskytovatele pracovnělékařských služeb provádět specializovanější vyšetření v případě, že v okolí jeho působiště buď příslušní specialisté zcela chybí, nebo nemají dostatečné…
více

Druhy pracovnělékařských prohlídekGarance

15.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, upravuje tyto pracovnělékařské prohlídky:
více

Výpis ze zdravotnické dokumentaceGarance

14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výpis ze zdravotnické dokumentace je jedním z podkladů pro zhodnocení zdravotní způsobilosti k práci posuzované osoby v případě, kdy posuzovaná osoba není u posuzujícího lékaře (oboru všeobecné praktické lékařství) zároveň registrována.…
více

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práciGarance

14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Při odeslání zaměstnance (nebo uchazeče o zaměstnání) k pracovnělékařské prohlídce je zaměstnavatel povinen vybavit jej písemnou žádostí o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci.…
více

Potvrzení o provedení výstupní prohlídkyGarance

14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Původní právní úprava obsažená ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (§ 13 odst. 2), ohledně výstupních prohlídek stanovila, že se na jejich základě nevydává lékařský posudek. Toto ustanovení vyvolávalo…
více