Input:

306/2020 Sb., Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních

č. 306/2020 Sb., Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. června 2020
o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 588/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 52/2012 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 222/2017 Sb. a zákona č. 176/2019 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje pravidla pro provádění posouzení přiměřenosti před zavedením nových nebo změnou stávajících právních předpisů omezujících přístup k regulovaným činnostem nebo jejich výkon a pro předávání získaných údajů Evropské komisi.
(2) Toto nařízení se vztahuje na návrhy právních předpisů, které omezují přístup k regulovaným činnostem nebo jejich výkon, případně jeden ze způsobů jejich výkonu, včetně používání chráněných profesních označení a odborných činností povolených pod takovým označením nebo které takové právní předpisy mění.
(3) Toto nařízení se nevztahuje na návrhy právních předpisů, které zapracovávají konkrétní požadavky týkající se určitého povolání obsažené v samostatném aktu Evropské unie, který členským státům neumožňuje rozhodovat o přesném způsobu, jímž mají být tyto požadavky provedeny. Nařízení se vztahuje pouze na požadavky, které jsou navrhovány nad rámec požadavků obsažených v samostatném aktu Evropské unie.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) chráněným profesním označením forma regulace, kdy je používání označení v rámci odborné činnosti nebo souboru odborných činností vyhrazeno přímo nebo nepřímo držitelům určité odborné kvalifikace a kdy nesprávné použití tohoto označení podléhá sankci,
b) vyhrazenými činnostmi forma regulace, kdy je přístup k odborné činnosti nebo souboru odborných činností na základě právních předpisů přímo nebo nepřímo vyhrazen příslušníkům regulovaného povolání, kteří mají určitou odbornou kvalifikaci, a to včetně případů, kdy je daná činnost sdílena s jinými regulovanými povoláními,
c) zpracovatelem ústřední správní úřad, který návrh právního předpisu zpracoval nebo do jehož působnosti právní předpis patří.
§ 3
Informační povinnost
(1) Zpracovatel předá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”) informace o důvodech, podle nichž lze tento právní předpis považovat za souladný s cíli veřejného zájmu podle § 4 a za přiměřený podle § 5.
(2) Tyto informace předá zpracovatel písemně, elektronicky nebo prostřednictvím databáze regulovaných povolání spravované Evropskou komisí nejpozději do 5 měsíců od vyhlášení posuzovaného právního předpisu ve Sbírce zákonů. Ministerstvo předá tyto informace Evropské komisi prostřednictvím evropské databáze regulovaných