Input:

Záznam o provedeném dohledu

1.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2
Záznam o provedeném dohledu

JUDr. Anna Janáková

O poskytnutých pracovnělékařských službách je poskytovatel pracovnělékařských služeb povinen vést dokumentaci. Tato dokumentace slouží jednak k vlastnímu přehledu o poskytování pracovnělékařských služeb (a tím také k fakturaci poskytnutých pracovnělékařských služeb zaměstnavateli), k poskytnutí písemného dokladu o poskytnutých službách zaměstnavateli a také pro případ kontroly výkonu činnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb ze strany dozorčích orgánů, tedy orgánů, které udělily poskytovateli oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, která byla vydána k provedení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, stanoví podrobnosti ohledně toho, jaký má mít tato dokumentace obsah.

Obsahové náležitosti

O poskytnutí poradenských činností [výčet viz § 2 písm. b) vyhlášky č. 79/2013 Sb.] vyhotovuje poskytovatel pracovnělékařských služeb písemný záznam, který má mít podle citované vyhlášky následující obsahové náležitosti:

  • datum a místo provedení dohledu,

  • popis zjištěných skutečností včetně identifikace nebezpečí a hodnocení rizik,

  • návrhy opatření,

  • způsob seznámení zaměstnavatele se závěrem dohledu,

  • identifikační údaje osob (v rozsahu funkce, titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení), které pro zaměstnavatele provedly dohled,

  • identifikační údaje osob (v rozsahu funkce, titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení), které spolupracovaly na provádění dohledu,

  • podpisy osob, které provedly dohled,

  • podpisy osob, které spolupracovaly na provádění dohledu.

Uživatelům příručky doporučujeme vzor písemnosti záznamu o provedeném dohledu, který si mohou „stáhnout” a při své práci poskytovatele pracovnělékařských služeb využít.

Ve vzoru uvádíme nejen povinné obsahové náležitosti podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., ale také doporučené obsahové náležitosti, u nichž je na úvaze poskytovatele pracovnělékařských služeb, zda se rozhodne je v záznamu uvádět.

Poskytovatel PLS: …................................................................................................................

(Uvedou se identifikační údaje poskytovatele pracovnělékařských služeb např. ve formě „hlavičkového” papíru.)

Záznam o provedeném dohledu

Datum provedeného dohledu: ….........................…………...

(Uvede se den nebo dny, měsíc a rok.)

Místo, kde byl dohled proveden: …........................................................................................

…................................................................................................................................................

(Specifikuje se skupina pracovníků, kteří vykonávají dohlíženou práci či službu, příslušné pracoviště zaměstnavatele, závodní jídelna, hygienická zařízení, ubytovny či jiná zařízení zaměstnavatele, které ve prospěch zaměstnanců provozuje.)

Popis zjištěných skutečností: ….............................................................................................

…................................................................................................................................................

(Popíší se nejen skutečnosti zjištěné při dohledu – včetně hodnocení pracovních a hygienických podmínek –, ale uvede se také identifikace nebezpečí zjištěných poskytovatelem PLS a hodnocení rizika poskytovatelem pracovnělékařských služeb.)

Návrhy opatření: …...................................................................................................................

…................................................................................................................................................

(Uvedou se návrhy poskytovatele PLS na opatření zaměstnavatele na úseku BOZP, jimiž se sleduje odstranění zjištěných nebezpečí nebo omezení působení neodstranitelného rizika – zbytkového rizika – při použití prostředků kolektivní ochrany nebo prostředků individuální ochrany.)

Časový rozsah výkonu dohledu: …........................................................................................

(Jde o nepovinný údaj, nicméně může být praktický pro sledování a přehledu o rozsahu provedeného dohledu i pro fakturaci poskytnuté služby. Časový rozsah samotného dohledu a časový rozsah zpracování záznamu o dohledu včetně návrhů na opatření je vhodné uvést s ohledem na časový normativ v příloze č. 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb. v hodinách/minutách.)

Způsob seznámení zaměstnavatele se závěrem dohledu: …...............................................

…................................................................................................................................................

(Poskytovatel PLS může se závěry dohledu seznámit zaměstnavatele v závěru samotného dohledu při společném jednání, které navazuje na provedený dohled, nebo předáním či poskytnutím vyhotoveného záznamu o provedeném dohledu příslušnému útvaru/útvarům zaměstnavatele či přímo zaměstnavateli.)

Dohled provedl/provedli:..........................................................................................................

…................................................................................................................................................

(Uvedou se identifikační údaje fyzických osob v rozsahu funkce, titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení, které u zaměstnavatele jménem poskytovatele PLS provedly dohled.)

Podpisy osob, které provedly dohled:

......................................................................

......................................................................

Osoby, které na dohledu spolupracovaly:

......................................................................

......................................................................

(Uvedou se identifikační údaje fyzických osob v rozsahu funkce, titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení, které při dohledu poskytovatele PLS spolupracovaly.)

Podpisy osob, které při dohledu spolupracovaly:

......................................................................

......................................................................

Záznam byl vyhotoven dne: ....................................................................................................

(Uvede se den, měsíc a rok.)

Počet vyhotovení záznamu o provedeném poradenství: ….................................................

(Nejde o povinný údaj, ale pro praxi je to údaj praktický; uvede se počet vyhotovení a pro koho jsou určena, např. 1 vyhotovení pro poskytovatele PLS, další vyhotovení pro personální útvar zaměstnavatele a další pro osobu odborně způsobilou k plnění úkolů v prevenci rizik zaměstnavatele.)

Pojmy používané v souvislosti s dohledem

V záznamu o provedeném dohledu jsou použity některé výrazy, které je vhodné blíže objasnit. Jedná se zejména o následující pojmy:

Nebezpečí

Negativní stránka vývoje, která může vést