Input:

AKTUALITA: Nouzový stav a pracovnělékařské prohlídky

14.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.11
AKTUALITA: Nouzový stav a pracovnělékařské prohlídky

JUDr. Anna Janáková

Nouzový stav vyhlášený vládou České republiky v souvislostech s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobuje onemocnění COVID-19) přinesl řadu omezení a řadu specifických opatření k překlenutí tohoto výjimečného období. Opatření se dotknula i oblasti zdravotní způsobilosti k práci

Na základě vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 (č. 69/2020 Sb.) byla a je situace upravována níže uvedenými usneseními vlády ČR tak, jak v přehledu uvádíme.

Situace od 15. března 2020

Vláda České republiky svým usnesením č. 214 (vyhlášeným pod č. 84/2020 Sb.) nařídila s právní účinností od 15. 3. 2020, že po dobu trvání nouzového stavu:

1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením (vzor tvořil přílohu tohoto opatření – viz č. 84/2020 Sb.).

a) zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů).

Situace od 22. března 2020

Shora uvedené usnesení vlády č. 214 ze dne 15. března 2020, vyhlášené pod č. 84/2020 Sb. , bylo zrušeno vládním usnesením č. 280 (vyhlášené pod č. 127/2020 Sb.). Nicméně toto další usnesení zahrnovalo stejná opatření ohledně zdravotního průkazu, posouzení zdravotní způsobilosti k práci u uchazečů o zaměstnání a ohledně periodických lékařských prohlídek, jako usnesení předchozí.

Situace od 14. května 2020

Další vládní usnesení č. 538 ze dne 11. května 2020, vyhlášené pod č. 236/2020 Sb.zrušuje s účinností od 14. května 2020 opatření obsažená v usnesení vlády ČR č. 280 uvedená shora:

  • pod bodem 1, písm. b), (týká se zdravotního průkazu) a

  • pod bodem 2. (týká se periodických prohlídek),

a nově nařizuje, že

1. čestná prohlášení nahrazující posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, uplatněná podle části II. bodu 1 písm. b) usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 280, vyhlášeného pod č. 127/2020 Sb., platí do konce nouzového stavu,

2. jestliže nebyly ve smyslu části II. bodu 2 usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 280, vyhlášeného pod č. 127/2020 Sb., po dobu trvání nouzového stavu provedeny pracovnělékařské periodické prohlídky podle § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiných právních předpisů, platnost lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci vydaných na základě

a) vstupních lékařských prohlídek nebo pracovnělékařských periodických prohlídek nebo

b) pracovnělékařských mimořádných prohlídek podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb.,

jejichž platnost končí v době vyhlášeného nouzového stavu, se prodlužuje do konce nouzového stavu.

K posledně uvedenému usnesení vlády přijalo:

Ministerstvo zdravotnictví
mimořádné opatření – pracovnělékařské služby

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně za účelem likvidace nebezpečí vzniku onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Po ukončení nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 se platnost čestného prohlášení vydaného na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 214 a na základě usnesení vlády České republiky ze dne 23. března 2020 č. 280 nahrazujícího posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,

a) prodlužuje u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikl ode dne vyhlášení nouzového stavu, maximálně o 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, a to u prací zařazených do kategorií první a druhé podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

b) prodlužuje u zaměstnanců, jejichž