Input:

Postup při uznávání nemocí z povolání

16.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.3
Postup při uznávání nemocí z povolání

JUDr. Anna Janáková

Příslušnost k posuzování

Nemoci z povolání podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, posuzují a uznávají poskytovatelé v oboru pracovní lékařství, v jejichž území vymezeném v povolení k uznávání nemocí z povolání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, se ke dni zahájení posuzování zdravotního stavu posuzované osoby za účelem vydání lékařského posudku o nemoci z povolání nachází:

  1. místo výkonu práce nebo služby, kde je důvodné podezření, že posuzovaná osoba pracuje nebo naposledy pracovala za podmínek, jejichž vlivem posuzovaná nemoc z povolání vzniká, a základní pracovněprávní vztah, služební poměr nebo jiný obdobný vztah posuzované osoby k zaměstnavateli trvá,
  2. sídlo nebo místo podnikání vysílajícího zaměstnavatele nebo místo usazení organizační složky nebo podniku zaměstnavatele se sídlem mimo území České republiky, a to v případě výkonu práce nebo služby v zahraničí, pokud trvá pracovněprávní vztah posuzované osoby k zaměstnavateli, u které je důvodné podezření, že posuzovaná osoba pracuje nebo pracovala za podmínek, jejichž vlivem posuzovaná nemoc z povolání vzniká,
  3. adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, která již není v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli a u které je důvodné podezření, že pracovala za podmínek, jejichž vlivem posuzovaná nemoc z povolání vzniká, nebo
  4. sídlo nebo místo podnikání vysílajícího zaměstnavatele nebo místo usazení organizační složky nebo podniku zaměstnavatele se sídlem mimo území České republiky, je-li důvodné podezření, že posuzovaná osoba žijící v zahraničí, která již není v pracovněprávním vztahu k tomuto zaměstnavateli, pracovala naposledy za podmínek, jejichž vlivem nemoci z povolání vznikají.

Podklady pro uznávání nemocí z povolání

Poskytovatel v oboru pracovní lékařství, který získal povolení Ministerstva zdravotnictví k uznávání nemocí z povolání, uznává nemoci z povolání na základě:

  1. zjištění zdravotního stavu poskytovatelem pracovnělékařských služeb, a to včetně zjištění zdravotního stavu před vznikem onemocnění a výsledků jím vyžádaných odborných vyšetření a jeho stanoviska,
  2. výsledků dalších odborných vyšetření, pokud je to důvodné, vyžádaných nebo provedených poskytovatelem v oboru pracovní lékařství, který získal povolení MZD k uznávání nemocí z povolání a
  3. ověření podmínek vzniku nemocí z povolání podle zákona.

Předání zdravotnické dokumentace

Poskytovatelé pracovnělékařských služeb a registrující poskytovatelé předají za účelem posouzení a uznání nemoci z povolání poskytovateli, který získal povolení Ministerstva zdravotnictví k uznávání nemocí z povolání, kopii zdravotnické dokumentace v rozsahu potřebném k posouzení nemoci.

Obdobně se postupuje, nesplňuje-li nemoc posuzované osoby nadále podmínky pro trvání nemoci z povolání. Tyto podmínky stanoví prováděcí vyhláška č. 104/2012 Sb.

Příslušnost k ověřování podmínek vzniku nemoci

Ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání provádějí:

  • příslušné orgány ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví,

  • Státní úřad pro jadernou bezpečnost, jde-li o podezření na vznik nemoci z povolání v souvislosti s prací v podmínkách ionizujícího záření,

  • poskytovatel pracovnělékařských služeb mající povolení k uznávání nemocí z povolání, jde-li o podezření na vznik nemoci z povolání při výkonu práce v zahraničí, k níž byl zaměstnanec vyslán zaměstnavatelem se sídlem v České republice, a to na základě sdělení posuzovanou osobou a podrobného písemného vyjádření vysílajícího zaměstnavatele o podmínkách, za kterých byla práce v zahraničí vykonávána, popřípadě dalších zjištění z místa výkonu práce. Výsledky ověření podmínek vzniku nemoci z povolání jsou pro poskytovatele posuzujícího nemoc z povolání závazné.

V případě osob trvale žijících v zahraničí se při posuzování a uznávání nemocí z povolání vychází z lékařské zprávy vydané v zemi pobytu posuzované osoby a ověřené k tomu příslušným orgánem země, pokud z vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, nevyplývá jinak. K lékařské zprávě musí být připojen její úředně ověřený překlad do českého jazyka; překlad se nevyžaduje, jde-li o lékařskou zprávu ve