Input:

Vzory vybraných podání podle správního řádu

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.7
Vzory vybraných podání podle správního řádu

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

Obecné náležitosti vyjádření ve správním řízení

Tento úkon v řízení musí mít obecné náležitosti podání, tedy musí z něj zejména plynout, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje (viz výše u řízení o žádosti).

Podání vyjádření

Vyjádření účastníka řízení je možno podat písemně opatřené vlastnoručním podpisem, ústně do protokolu u správního orgánu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Je možno jej učinit i pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem podle předchozí věty.

Vyjádření ve správním řízení

Karel Novotný (účastník řízení)

Příční 10

115 15 Bystřice

Označení správního orgánu, který vede správní řízení

Hlavní náměstí 1

110 10 Praha 10

Bystřice 15. května 2015

Správní řízení o ……………… (označení předmětu řízení), č. j. ………… – vyjádření účastníka řízení

Po seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí o ………………………………… (označení předmětu řízení), č. j. ………………, podávám k nim následující vyjádření:

(Volnou formou se uvedou skutečnosti, které účastník řízení pokládá za relevantní a které svědčí v jeho prospěch.)

Z uvedených důvodů proto navrhuji, aby správní orgán řízení zastavil (obvykle v řízení o pokutě) (nebo) rozhodl tak, že se mé žádosti vyhovuje v plném rozsahu.

S pozdravem

……………………………………..…

vlastnoruční nebo

uznávaný elektronický podpis

Obecné náležitosti odvolání

Odvolání musí mít obecné náležitosti podání, tedy musí z něj zejména plynout, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje (viz výše u řízení o žádosti). Dále musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho odvolatel napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Pokud v odvolání nebude uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady odvolatele.

Podání odvolání

Odvolání je možno podat písemně opatřené vlastnoručním podpisem, ústně do protokolu u správního orgánu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným