Input:

Povolení k uznávání nemocí z povolání

16.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.2
Povolení k uznávání nemocí z povolání

JUDr. Anna Janáková

Kritéria výběru vhodných poskytovatelů

Zákon č. 373/2011 Sb. stanoví kritéria výběru vhodných poskytovatelů zdravotních služeb pro uznávání nemocí z povolání a stanoví další podrobnosti. Uchazeč musí splňovat požadavky, které jsou stanoveny jako povinné obsahové náležitosti žádosti (viz níže). Dalšími kritérii jsou kvalifikační předpoklady, dostatečné personální zajištění, doba a rozsah dosavadní praxe a rozsah služeb, které jsou poskytovatelem nabízeny.

Žádost o povolení k uznávání nemocí z povolání

Povolení k uznávání nemocí z povolání může Ministerstvo zdravotnictví ČR udělit poskytovateli zdravotních služeb v oboru pracovní lékařství na základě jeho žádosti, která obsahuje:

 • identifikační údaje poskytovatele,

 • kopii oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru pracovní lékařství,

 • rozsah a objem zdravotních služeb, které je schopen zajistit, a jejich minimální personální zabezpečení,

 • dobu poskytování pracovnělékařských služeb, která musí trvat nejméně 5 let,

 • technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení,

 • počet provedených jednotlivých odborných vyšetření a počet posuzovaných osob ve vztahu k nemocem z povolání za poslední 3 roky před podáním žádosti, pokud tuto činnost v minulosti vykonával.

Výzva k podání žádostí

Poskytovatel, který se uchází o povolení k uznávání nemocí z povolání, může podat žádost na základě výzvy zveřejněné Ministerstvem zdravotnictví, která obsahuje místo, kam se žádosti předkládají, lhůtu pro předložení žádostí, území, pro které mají být zdravotní služby poskytovány, a požadavky na rozsah a objem požadovaných zdravotních služeb.

Výběr a pořadí poskytovatelů

Ministerstvo zdravotnictví po posouzení podkladů v žádostech jednotlivých žadatelů a skutečností v nich uvedených vyřadí poskytovatele zdravotních služeb, kteří nevyhověli podmínkám vymezeným ve výzvě, a u ostatních určí pořadí ve vztahu k území, pro které mají být zdravotní služby poskytovány.

Kritérii pro určování pořadí žadatelů jsou kvalifikační předpoklad, doba a rozsah praxe a rozsah služeb, které jsou nabízeny.

Ministerstvo zdravotnictví udělí povolení k uznávání nemocí z povolání na základě určeného pořadí pouze poskytovateli, který poskytuje pracovnělékařské služby po dobu nejméně 5 let a u něhož posuzování a uznávání nemocí z povolání provádějí nejméně 2 lékaři se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství, a to každý v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.

Doba, na kterou se povolení vydává

Povolení k uznávání nemocí z povolání lze udělit poskytovatelům zdravotních služeb v pořadí, v jakém poskytovatele určil ve vztahu k území, pro které má být služba uznávání nemocí z povolání poskytována. Povolení se uděluje na dobu 10 let.

Povolení k uznávání nemocí z povolání

Povolení k uznávání nemocí z povolání obsahuje:

 • identifikační údaje poskytovatele,

 • vymezení území, pro které mají být zdravotní služby poskytovány,

 • rozsah a objem zajišťovaných zdravotních služeb.

Seznam poskytovatelů s povolením

Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejňuje aktuálně platný seznam poskytovatelů majících povolení k uznávání nemocí z povolání na svých webových stránkách.

Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo dosud povolení k poskytování pracovnělékařských služeb v rozsahu diagnostické, dispenzární a posudkové péče k uznávání nemocí z povolání těmto poskytovatelům zdravotních služeb:

 1. Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, IČO 00064173, se sídlem Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, pro území Hlavního města Prahy,
 2. Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, IČO 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, pro území krajů Středočeského a Ústeckého,
 3. Nemocnici České Budějovice, a.s., IČO 26068877, se sídlem B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, pro území Jihočeského kraje a pro území kraje Vysočina, okres Pelhřimov,
 4. Fakultní nemocnici Plzeň, IČO 00669806, se sídlem Dr. Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň-Bory, pro území krajů Plzeňského a Karlovarského,
 5. Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO 27283933, se sídlem Husova 10, 460 63 Liberec I, pro území kraje Libereckého,
 6. Fakultní nemocnici Hradec Králové, IČO 00179906, se sídlem Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, pro území kraje Královéhradeckého,
 7. Pardubické krajské nemocnici, a.s., IČO 27520536, se sídlem Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, pro území Pardubického kraje a pro území kraje Vysočina, okres Havlíčkův Brod,
 8. Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, IČO 00159816, se sídlem Pekařská 53, 656 91 Brno, pro území kraje Jihomoravského a pro území kraje Vysočina, okresy Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou,
 9. Fakultní nemocnici Ostrava, IČO 00843989, se