• Posudková péčeGarance

  16.2.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právní úprava lékařských posudků byla do konce března 2012 upravena v zákonu č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Lékařské posudky se vydávaly při výkonu zdravotních služeb na základě posouzení zdravotního stavu posuzované osoby, přičemž se přihlíželo i ke…
  více

  Vyjádření k provádění pracovnělékařských prohlídek od listopadu 2021

  3.12.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
  Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje legálními prostředky, jak poskytovatele zdravotních služeb „zprostit“ povinností ve vztahu k provádění pracovnělékařských prohlídek.
  více

  AKTUALITA: Nouzový stav a pracovnělékařské prohlídkyGarance

  14.5.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nouzový stav vyhlášený vládou České republiky v souvislostech s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobuje onemocnění COVID-19) přinesl řadu omezení a řadu specifických opatření k překlenutí tohoto výjimečného období. Opatření se dotknula i…
  více

  Nový dotaz

  5.5.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Nový dotaz

  8.9.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  RF ZZS

  19.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Nový dotaz

  11.12.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Nový dotaz

  17.11.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Lékařské prohlídky uchazečů o vzděláváníArchiv

  1.9.2018, Judr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zdravotní způsobilost ke vzdělávání navazuje na podmínky vyplývající ze školského zákona, kde je posouzení zdravotní způsobilosti předpokladem a posudek o zdravotní způsobilosti součástí podkladů pro přijímací…
  více

  Spolupráce s poskytovateli v oboru pracovní lékařství, kteří mají povolení k uznávání nemocí z povoláníGarance

  25.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V procesu posuzování a uznávání nemocí z povolání hraje důležitou roli též poskytovatel pracovnělékařských služeb. Je však třeba odlišit:
  více

  Spolupráce mezi poskytovateli zdravotních služeb obecněGarance

  25.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Činnost poskytovatele pracovnělékařských služeb není činností, která by byla vykonávána izolovaně od ostatních poskytovatelů zdravotních služeb. Jeho činnost je provázána s dalšími poskytovateli zdravotních…
  více

  Spolupráce s registrujícími praktickými lékaři pracovníkůGarance

  25.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství zná zdravotní stav fyzické osoby, která si ho zvolila, neboť jí poskytuje primární ambulantní péči, jejímž účelem je poskytování preventivní, diagnostické, léčebné a posudkové…
  více

  Spolupráce s jinými odbornými lékařiGarance

  25.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poskytovatel pracovnělékařských služeb spolupracuje s odbornými lékaři, zejména pokud potřebuje další odborná vyšetření při pracovnělékařské prohlídce o zdravotní způsobilosti k práci. Další odborná vyšetření lze provést až po provedení základního vyšetření…
  více

  Postup při uznávání nemocí z povoláníGarance

  16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nemoci z povolání podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, posuzují a uznávají poskytovatelé v oboru pracovní lékařství, v jejichž území vymezeném v povolení k uznávání nemocí z povolání podle zákona č. 373/2011 Sb., o…
  více

  Posudková činnost ohledně nemocí z povoláníGarance

  16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Postup, když již uznanou nemoc nadále nelze uznat jako nemoc z povoláníGarance

  16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podmínky, za nichž nelze nemoc, která byla podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb. uznaná za nemoc z povolání, nadále uznat za nemoc z povolání, stanoví příloha k vyhlášce č. 104/2012…
  více

  Lékařský posudek o nemoci z povoláníGarance

  16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Lékařský posudek o nemoci z povolání (kterým se nemoc z povolání uznává, kterým se nemoc z povolání neuznává a kterým se nemoc z povolání ukončuje) musí splňovat náležitosti stanovené:
  více

  Charakteristika právní úpravyGarance

  16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Posuzování a uznávání nemocí z povolání je jedním z druhů posudkové činnosti, při které se posuzuje zdravotní stav v souvislosti s profesními nemocemi (podrobnosti ohledně charakteristiky nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání viz kapitola 2.2 této…
  více

  Povolení k uznávání nemocí z povoláníGarance

  16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákon č. 373/2011 Sb. stanoví kritéria výběru vhodných poskytovatelů zdravotních služeb pro uznávání nemocí z povolání a stanoví další podrobnosti. Uchazeč musí splňovat požadavky, které jsou stanoveny jako povinné obsahové náležitosti žádosti (viz níže).…
  více

  Dvojí postavení praktického lékaře jako poskytovatele PLSGarance

  27.4.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Účel a druhy lékařských prohlídek v průběhu vzděláváníArchiv

  1.4.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Účelem lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání, podobně jako u pracovnělékařských prohlídek uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, je:
  více

  Posuzování zdravotní způsobilosti k vnitrozemské plavběArchiv

  1.4.2018, MUDr. Dana Kuklová a Mgr. Michal Barák, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Obdobně jako v ostatních případech posuzování zdravotní způsobilosti podle jiných právních předpisů je při posuzování zdravotní způsobilosti k vnitrozemské plavbě základním právním předpisem zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále jen…
  více

  Charakteristika lékařských prohlídek žáků a studentůArchiv

  1.4.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Je u nás dlouholetou tradicí, že je posuzována zdravotní způsobilost žáků a studentů při výběru studia a volbě povolání. Právní předpisy tuto tradici i po zdravotnické reformě zachovávaly a navázaly na ni.…
  více

  Poskytovatel PLS a specializovaná vyšetřeníGarance

  13.3.2018, MUDr. Anežka Sixtová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Rozsáhlá odpověď na čtenářský dotaz se týká oprávnění poskytovatele pracovnělékařských služeb provádět specializovanější vyšetření v případě, že v okolí jeho působiště buď příslušní specialisté zcela chybí, nebo nemají dostatečné…
  více

  Druhy pracovnělékařských prohlídekGarance

  15.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, upravuje tyto pracovnělékařské prohlídky:
  více

  Výpis ze zdravotnické dokumentaceGarance

  14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Výpis ze zdravotnické dokumentace je jedním z podkladů pro zhodnocení zdravotní způsobilosti k práci posuzované osoby v případě, kdy posuzovaná osoba není u posuzujícího lékaře (oboru všeobecné praktické lékařství) zároveň registrována.…
  více

  Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práciGarance

  14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Při odeslání zaměstnance (nebo uchazeče o zaměstnání) k pracovnělékařské prohlídce je zaměstnavatel povinen vybavit jej písemnou žádostí o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci.…
  více

  Kategorie prací a rizikové práceGarance

  14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Provádění pracovnělékařských služeb ohledně prací a činností, při nichž se vyskytují rizikové faktory pracovních podmínek, závisí na tom, do které kategorie práce je konkrétní práce zařazena, a na té skutečnosti, zda se jedná o práci rizikovou či nikoliv.…
  více

  Potvrzení o provedení výstupní prohlídkyGarance

  14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Původní právní úprava obsažená ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (§ 13 odst. 2), ohledně výstupních prohlídek stanovila, že se na jejich základě nevydává lékařský posudek. Toto ustanovení vyvolávalo…
  více

  Organizace pracovnělékařských služebGarance

  14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pokud se týče organizace pracovnělékařských služeb, ze začátku kodifikace pracovnělékařských služeb bylo pojetí jednotné a téměř bezvýjimečné. V průběhu aplikace právní úpravy pracovnělékařských služeb v praxi byly novelami zákona č. 373/2011 Sb., o…
  více

  Rizikové faktory pracovního prostředíGarance

  14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zásadním úkolem pracovnělékařských služeb je sledovat vliv rizikových faktorů na organismus a zdraví zaměstnanců.
  více