Input:

Školení první pomoci

1.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.10.3
Školení první pomoci

MUDr. Anna Šplíchalová

Řadovým zaměstnancům (včetně zaměstnanců jiného zaměstnavatele vykonávajícím práce na jeho pracovištích) je zaměstnavatel povinen poskytnout dostatečné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP, tedy i o opatřeních přijatých pro případ zdolávání mimořádných událostí, pro případ potřeby poskytnutí první pomoci, o zaměstnancích určených k organizování první pomoci a zajištění přivolání složek integrovaného záchranného systému apod. Informace a pokyny řadovým zaměstnancům poskytuje zaměstnavatel, a to zejména prostřednictvím vedoucích zaměstnanců, ale například i prostřednictvím osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Školení pro poskytování první pomoci je zaměstnavatel povinen zajistit pouze zvlášť určenému počtu zaměstnanců, nejedná se tedy o povinnost, která by se vztahovala paušálně na všechny zaměstnance.

Kdo může školit?

Kdo má být školitelem, předpisy striktně nestanovují, zaměstnavatel si ho zvolí ve spolupráci s poskytovatelem PLS, takže školení pro poskytování první pomoci může realizovat:

  • přímo poskytovatel PLS,

  • nebo poskytovatel PLS může tuto službu poskytovat prostřednictvím další pověřené odborně způsobilé osoby.

Bude-li poskytovatel PLS zajišťovat školení první pomoci pověřenou odborně způsobilou osobou, může tak učinit na základě dohody nebo smlouvy, a to mezi:

  • poskytovatelem PLS a školitelem nebo

  • přímo mezi školitelem a zaměstnavatelem, pro kterého bude služba realizována.

Vše se odvíjí od oboustranného souhlasu mezi zaměstnavatelem a jeho smluvním poskytovatelem PLS, kterou z výše zmíněných variant upřednostní. Výhodou je, když uvedená problematika je již přímo ošetřena ve smlouvě o zajištění PLS mezi uvedenými subjekty.

Kvalita školení

V případě ohrožení života a zdraví spoluobčanů/spolupracovníků má každý občan/pracovník povinnost zajistit poskytnutí první pomoci. Přitom kvalita poskytnuté první pomoci je důležitým faktorem, který rozhoduje o zhoršení zdravotního stavu či naopak, urychlení zotavení zachraňované osoby. Konkrétní rozsah a náplň kurzu první pomoci je předpisem stanovena jen pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě, a to v příloze č. 2 k vyhlášce č. 106/2001 Sb. Kurz se skládá z teoretické a praktické části a kromě poskytování samotné první pomoci obsahuje i další témata související s výkonem práce zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě, jak uvádí následující tabulka:

Rozsah kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě
(vyhláška č. 106/2001 Sb., příloha č. 2)
Téma Teorie
(hod.)
Praxe
(hod.)
Celkem (hod.)
Základy stavby a funkce lidského těla 3 3
První pomoc – teoretická část 10 10
První pomoc – praktická část 16 16
Péče o nemocné 2 2 4
Základy zdravotnické dokumentace 1 1
Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí 2 1 3
Hygiena a epidemiologie 3 3
Celkem 21 19 40

Kromě výše uvedeného případu předpisy neupravují konkrétní náplň ani požadavky na kvalitu školení pro poskytování první pomoci, takže školení může být jen čistě teoretické nebo jeho součástí bývá i praktický výcvik; může trvat hodinu, ale i několik hodin nebo u zážitkových kurzů první pomoci i celý den. Je přitom nezpochybnitelným faktem, že čistě teoretické školení pro poskytování první pomoci, byť jsou sdělované informace doprovázené kreativní obrazovou prezentací nebo ukázkovým videem, nemohou nahradit praktický nácvik život zachraňujících výkonů na resuscitačních modelech a při simulovaných situacích.

Nicméně pro většinu poskytovatelů PLS není ekonomicky rentabilní pro školení první pomoci zajistit i praktický výcvik