Input:

Lékařské prohlídky uchazečů o vzdělávání

1.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3
Lékařské prohlídky uchazečů o vzdělávání

Judr. Anna Janáková

Vazba na školské předpisy

Zdravotní způsobilost ke vzdělávání navazuje na podmínky vyplývající ze školského zákona, kde je posouzení zdravotní způsobilosti předpokladem a posudek o zdravotní způsobilosti součástí podkladů pro přijímací řízení.

Stanovení podmínek zdravotní způsobilosti

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoví nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

Posudková činnost

Při posudkové činnosti se postupuje podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zejména ustanovení § 41 až § 51.

Kdo vydává lékařský posudek ke vzdělávání

Zdravotní způsobilost ke vzdělávání posuzuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává registrující poskytovatel. Posuzujícím lékařem je:

  • lékař se specializovanou způsobilostí v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo

  • v oboru všeobecné praktické lékařství,

pokud zákon č. 373/2011 Sb. nebo jiný právní předpis nestanoví jinak, (viz níže).

V případě uchazečů o vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem obrany zdravotní způsobilost ke vzdělávání posuzuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává poskytovatel zdravotních služeb, kterému Ministerstvo obrany udělilo oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních jím zřízených; posuzujícím lékařem je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství.

Kdy se provádí prohlídka ke vzdělávání

Lékařská prohlídka uchazeče o vzdělávání ve střední škole nebo vyšší odborné škole se provádí se před podáním přihlášky ke vzdělávání do příslušného oboru vzdělání. Lékařský posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání (pokud je stanovena) je součástí přihlášky ke studiu.

Kdo je oprávněn podat žádost

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na střední nebo vyšší odborné škole se vydává na základě žádosti:

  1. zákonného zástupce nezletilého uchazeče o vzdělávání, žáka nebo studenta nebo
  2. zletilého uchazeče o vzdělávání, žáka nebo studenta;
  3. jde-li o žáka nebo studenta s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, lze tyto prohlídky v nezbytných případech provést na žádost ředitele příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky

Nově zařazeným ustanovením §