Input:

269/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

č. 269/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 18. října 2019,
kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a zákona č. 200/2015 Sb.:
Čl. I
Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014 Sb., vyhlášky č. 350/2015 Sb., vyhlášky č. 421/2016 Sb., vyhlášky č. 354/2017 Sb., vyhlášky č. 143/2018 Sb. a vyhlášky č. 301/2018, se mění takto:
1. V příloze v Kapitole 2 se za bod 6.4 vkládá bod 6.5, který zní:
„6.5 Indexy pro poskytování domácí péče
Pro nositele výkonů - nelékařské zdravotnické pracovníky poskytující zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta v rámci odbornosti 925 - domácí péče j sou stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:
1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem (ZPOD) - symbol Dl, hodnota indexu 1,08.
2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (ZPBD) - symbol D2, hodnota indexu 1,8.
3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru (ZPBD s příslušnou specializací) nebo zvláštní odbornou způsobilostí -symbol D3, hodnota indexu 2,25.”.
Dosavadní bod 6.5 se označuje jako bod 6.6.
2. V příloze v Kapitole 2 bodu 6.6 se na konci textu první věty doplňují slova „ , pro nositele výkonů D1, D2 a D3 je stanovena na 1,9602 bodu”.
3. V příloze v Kapitole 2 bodu 9.2 se ve větě první za slova „kromě praktického lékaře” vkládají slova „ , psychiatra nebo klinického psychologa” a na konci textu předposlední věty se doplňují slova „ , s výjimkou psychiatra nebo klinického psychologa”.
4. V příloze v Kapitole 2 bod 9.3 zní:
„9.3. Návštěva fyzioterapeuta, všeobecné sestry, sestry pro péči v psychiatrii, dětské sestry a porodní asistentky
Návštěva fyzioterapeuta, všeobecné sestry, sestry pro péči v psychiatrii, dětské sestry a porodní asistentky,