Input:

137/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

č. 137/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2018,
kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 69 písm. a) až d) zákona o zdravotních službách:
Čl. I
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb. a vyhlášky č. 364/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. b) se za slovo „identifikační” vkládají slova „a kontaktní”.
2. V § 1 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje bod 4, který zní:
„4. telefonní číslo, adresa elektronické pošty, případně další kontaktní údaje, pokud jsou pacientem sděleny,”.
3. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , je-li určeno”.
4. V § 1 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena f) až i).
5. V § 1 odst. 1 písmena f) až h) znějí:
„f) v případě poskytování jednodenní nebo lůžkové péče datum a čas přijetí pacienta do péče a datum a čas ukončení péče o pacienta, včetně informace o způsobu vyrozumění osoby, která by měla zajistit další péči o pacienta, který se s ohledem na svůj zdravotní stav neobejde bez pomoci další osoby, nebo o způsobu a čase podání informace o zamýšleném propuštění tohoto pacienta příslušnému obecnímu úřadu, datum a čas přeložení pacienta k jinému poskytovateli, popřípadě jeho přeložení na jiné oddělení zdravotnického zařízení, nebo datum a čas úmrtí pacienta,
g) informace o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb, včetně anamnestických údajů potřebných pro poskytování zdravotních služeb,
h) informace o tom, zda jde o pacienta s omezenou svéprávností tak, že není způsobilý posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí (dále jen „pacient s omezenou svéprávností”),”.
6. V § 1 odst. 1 se doplňují písmena i) a j), která znějí:
„i) identifikační a kontaktní údaje zákonného zástupce pacienta, opatrovníka pacienta nebo další osoby oprávněné udělit souhlas za pacienta,
j) u pacienta se zdravotním postižením informace o nezbytných zdravotnických prostředcích, popřípadě zvláštních pomůckách, které pacient používá, u pacienta se sluchovým postižením nebo kombinovaným sluchovým a zrakovým postižením též informace o formách komunikace, které pacient preferuje,”.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno k).
7. V § 1 odst. 2 písm. b) se slovo „léčení” nahrazuje slovy „poskytování zdravotních služeb”.
8. V § 1 odst. 2 písm. e) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ ; za takový záznam se považuje i stejnopis nebo kopie lékařského předpisu podle zákona o léčivech nebo poukazu podle zákona o zdravotnických prostředcích”.
9. V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ ; za takový záznam se považuje i stejnopis nebo kopie příkazu ke