Input:

Věcné a technické vybavení

1.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5
Věcné a technické vybavení

JUDr. Anna Janáková

Zdravotnické zařízení

Poskytovatelé zdravotních služeb poskytují své služby v prostorách určených pro poskytování těchto služeb, které se označují jako zdravotnické zařízení. To platí i pro poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Požadavky na zdravotnické zařízení

Zdravotnické zařízení musí být pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno. Technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení musí odpovídat oboru, druhu a formě poskytované zdravotní péče a zdravotních služeb.

Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení týkající se:

 • stavebně technického, funkčního a dispozičního uspořádání prostor,

 • vybavení vybranými zdravotnickými prostředky, jinými přístroji a zařízením,

 • vybavení kontaktního pracoviště,

stanoví prováděcí právní předpis vydaný k ZoZS, kterým je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. Tím nejsou dotčeny požadavky na zdravotnická zařízení podle jiných právních předpisů (například stavební předpisy, předpisy stanovící požadavky na pracoviště z hlediska ochrany zdraví při práci aj.).

Jednou z podmínek udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb je právě skutečnost, že fyzická osoba, která se o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb uchází:

 1. je oprávněna užívat k poskytování zdravotních služeb zdravotnické zařízení, které splňuje požadavky na technické a věcné vybavení [§ 16 odst. 1 písm. g) ZoZS] nebo
 2. je oprávněna užívat k poskytování zdravotních služeb zdravotnické zařízení užívané jiným poskytovatelem, které splňuje požadavky na technické a věcné vybavení [§ 16 odst. 2 písm. b) ZoZS].

Minimální požadavky

Vyhláška č. 92/2012 Sb. stanoví požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení v několika úrovních:

 • obecné požadavky (stanoví je v příloze č. 1),

 • další požadavky podle poskytovaných zdravotních služeb (přílohy č. 2 až 9), přičemž pracovnělékařských služeb se týká příloha č. 2 – ambulantní péče. Tyto další požadavky jsou stanoveny jako:

  1. společné požadavky (část. A přílohy č. 2) a
  2. zvláštní požadavky podle oborů péče (část B přílohy č. 2), přičemž pracovnímu lékařství jsou požadavky stanoveny pod č. 1.38 a všeobecnému praktickému lékařství pod č. 1.48.

Podívejme se podrobněji na konkrétní minimální technické a věcné požadavky na vybavení prostor pro poskytování pracovnělékařských služeb.

Obecné požadavky

Zdravotnické zařízení musí z hlediska stavebně technických požadavků na prostory a jejich funkční a dispoziční uspořádání umožňovat funkční a bezpečný provoz. Musí splňovat následující obecné požadavky:

 1. tvořit provozně uzavřený a funkčně provázaný celek,
 2. být umístěno v nebytových prostorech splňujících obecné požadavky na výstavbu,
 3. mít zajištěnu dodávku pitné vody a dodávku teplé vody, pokud není zajištěn její ohřev na místě,
 4. mít zajištěn odvod odpadních vod,¨
 5. být vybaveno systémem přirozeného nebo nuceného větrání a systémem vytápění,
 6. mít zajištěno připojení na veřejný rozvod elektrické energie,
 7. být vybaveno připojením k veřejné telefonní síti, a to pevné nebo mobilní, pokud není dále uvedeno jinak,
 8. být vybaveno počítačem s připojením k internetu; toto vybavení se nevyžaduje, pokud jde o zdravotnické zařízení uvedené v části I. přílohy č. 2 vyhlášky č. 92/2012 Sb., pokud není v citované vyhlášce uvedeno jinak.

Společné požadavky na pracoviště

Požadavky na technické a věcné vybavení pracovišť lékařů, pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a pracovišť jiných odborných pracovníků jsou stanoveny pro základní provozní prostory a vedlejší provozní prostory, kterými jsou:

Provozní prostory zdravotnických zařízení ambulantní péče
ZÁKLADNÍ VEDLEJŠÍ
 • ordinace lékaře, pracoviště dalších zdravotnických pracovníků nebo pracoviště jiných odborných pracovníků, ve kterých jsou prováděny zdravotní výkony

 • čekárna

 • WC pro pacienty

 • zákrokový sál, pokud jsou prováděny:

  • - operační výkony, nebo
  • - endoskopické výkony s porušením integrity tělesného povrchu nebo se zvýšeným rizikem infekce
 • přípravna pro výkony, pokud je zřízena

 • sanitární zařízení pro zaměstnance

 • skladovací prostory

 • místnost pro odpočinek zaměstnanců, pokud je zřízena

Vedlejší provozní prostory mohou být společné pro více ordinací lékařů a pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Dále vybíráme ze společných požadavků ty, které se týkají ordinace poskytovatele pracovnělékařských služeb. Jedná se zejména o následující požadavky:

 • ordinace lékaře musí mít minimální podlahovou plochu 13 m2,

 • čekárna musí mít minimální plochu 7 m2 a musí být vybavena sedacím nábytkem,

 • čekárna, která je společná pro více ordinací lékařů, musí mít minimální plochu 10 m2,

 • WC pro pacienty musí mít předsíň vybavenou umyvadlem, není-li umyvadlo umístěno v kabině WC. WC může být společné pro zaměstnance a pacienty a pro více ordinací.

 • skladovací prostory se vyčleňují pro oddělené skladování materiálu, prádla a uklízecích a dezinfekčních potřeb. Skladovací prostory lze nahradit vhodnými skříněmi. Skladování věcí musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo ke kontaminaci čistých věcí znečištěnými věcmi.

Ordinace musí být vybavena zejména:

 • vyšetřovacím lehátkem,

 • umyvadlem,

 • dřezem na mytí pomůcek, pokud je prováděno mytí a čištění pomůcek použitých k manipulaci s biologickým materiálem,

 • nábytkem pro práci zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,

 • židlí nebo křeslem pro pacienta,

 • skříní na léčivé přípravky,

 • stolky na přístroje a nástroje,

 • nepřenosnou uzamykatelnou schránkou z kovu, pokud se skladují omamné nebo psychotropní látky nebo přípravky je obsahující,

 • skříní na nástroje a pomůcky,

 • kartotéční skříní, pokud není zdravotnická dokumentace vedena výhradně v elektronické podobě nebo pokud není zřízena centrální kartotéka,

 • chladničkou na léčivé přípravky vybavenou teploměrem, pokud se uchovávají léčivé přípravky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují nižší teplotu než pokojovou, a chladničkou na biologický materiál vybavenou teploměrem, pokud je uchováván biologický materiál,

 • tonometrem, fonendoskopem, teploměrem lékařským, osobní váhou, výškoměrem,

 • pomůckami a léčivými přípravky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. resuscitační rouška nebo samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice, výbava pro stavění krvácení a prostředky k zajištění žilního vstupu;

 • lokálním svítidlem vyšetřovacím,

 • prostorem pro svlékání pacienta a odložení oděvu.

 • Kartotéční skříň, osobní váha a výškoměr mohou být umístěny i v čekárně.

Zvláštní požadavky na ordinace všeobecného praktického lékařství

Zvláštními požadavky na ordinaci všeobecného praktického lékařství je toto vybavení:

 1. optotypy,
 2. vybavení k určení barvocitu,
 3. glukometr.

Zvláštní požadavky na ordinace pracovního