Input:

Potvrzení o provedení výstupní prohlídky

14.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.1
Potvrzení o provedení výstupní prohlídky

JUDr. Anna Janáková

Původní úprava

Původní právní úprava obsažená ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (§ 13 odst. 2), ohledně výstupních prohlídek stanovila, že se na jejich základě nevydává lékařský posudek. Toto ustanovení vyvolávalo jisté rozpaky, neboť nebylo zcela v souladu s § 42 odst. 1 ZoSZS, který předpokládá, že pracovnělékařská prohlídka je zakončena vydáním lékařského posudku o zdravotním stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby. Zaměstnanec ani zaměstnavatel tak neměli žádný dokument, který by obsahoval jakékoliv údaje o provedené výstupní prohlídce.

Úprava po novele právně účinná od 15. prosince 2017

Částečně tuto situaci napravila novela VoPLS, a sice úpravou § 13 odst. 2 tak, že stanovila, že na základě provedení výstupní prohlídky je posuzované osobě a osobě, která o prohlídku požádala, předáno potvrzení o jejím provedení.

Výstupem z uskutečněné výstupní prohlídky je tedy potvrzení o provedení prohlídky, které se předá posuzované osobě a osobě, která o prohlídku požádala (zaměstnavateli), jako doklad o tom, že prohlídka byla provedena; informace o zjištěném zdravotním stavu lze tedy dohledat ve zdravotnické dokumentaci. Posuzující lékař zakládá do zdravotnické dokumentace posuzované osoby rovněž kopii potvrzení o provedení prohlídky.

Charakter potvrzení o provedení výstupní prohlídky

Potvrzení má jen charakter dokladu, nikoliv lékařského posudku, který by obsahoval informace o zjištěném zdravotním stavu, u něhož by v případě nesprávností bylo možné podat návrh na jeho přezkum.

Náležitosti potvrzení o provedení výstupní prohlídky

Novela VoPLS dále stanovila s právní účinností od 15. prosince 2017 v novém § 17a náležitosti potvrzení o provedení výstupní prohlídky:

  1. identifikační údaje zaměstnavatele v rozsahu jako u lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci,
  2. identifikační údaje osoby, u které byla výstupní prohlídka provedena, a to jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu této osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,
  3. údaje o dosavadním pracovním zařazení posuzované osoby, dále údaje o druhu práce, režimu práce, rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, kterou posuzovaná osoba vykonávala, a míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek,
  4. údaj o době expozice příslušnému rizikovému faktoru, pokud ho zaměstnavatel v žádosti uvede,
  5. datum provedení výstupní prohlídky,
  6. identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb, který potvrzení vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li