Input:

Posuzování zdravotní způsobilosti k vnitrozemské plavbě

1.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.8
Posuzování zdravotní způsobilosti k vnitrozemské plavbě

MUDr. Dana Kuklová a Mgr. Michal Barák

Právní úprava

Obdobně jako v ostatních případech posuzování zdravotní způsobilosti podle jiných právních předpisů je při posuzování zdravotní způsobilosti k vnitrozemské plavbě základním právním předpisem zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále jen „ZSZS”), a k němu vydaná prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) (dále jen „VoPLS”). Tyto předpisy se aplikují vždy subsidiárně, tj. tehdy, kdy zvláštní právní úprava nestanoví jinak.

Zvláštními předpisy jsou zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (dále jen „zákon o vnitrozemské plavbě”), a vyhláška č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel (dále jen „vyhláška o vnitrozemské plavbě”).

Úvodní vymezení pojmů

Z hlediska posuzování zdravotní způsobilosti je nezbytné zejména stanovit kategorii osob, na které výše uvedené právní předpisy dopadají. Vyhláška o vnitrozemské plavbě rozlišuje tyto kategorie:

  1. vůdce plavidla,
  2. vůdce malého plavidla a
  3. člen posádky plavidla.

Za vůdce plavidla vyhláška o vnitrozemské plavbě výslovně označuje kapitána, převozníka a strojmistra.

Vůdcem malého plavidla jsou pak osoby vedoucí plavidlo odpovídající definici v § 9 odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, tzn. plavidlo s trupem, jehož délka je menší jak 20 metrů, které současně není některým z plavidel taxativně vyjmenovaných v citovaném ustanovení. Současně je vůdcem malého plavidla též vůdce rekreačního plavidla, čili kategorie plavidla, které zákon o vnitrozemské plavbě zná prakticky pouze ve vztahu k technickým specifikacím tohoto plavidla.

Nejproblematičtější skupinu, jde-li o její přesnou definici, představují členové posádky plavidla, neboť zákon o vnitrozemské plavbě je nevyjmenovává, ačkoliv se tento termín v zákoně často vyskytuje. Bohužel ani vyhláška o vnitrozemské plavbě nevnáší do vymezení jasno, protože za člena posádky plavidla označuje pouze plavčíka. Zbylé pozice (lodník, lodní strojník a kormidelník) je možné za členy posádky považovat pouze na základě toho, že zařazení do těchto pozic předchází praxe plavčíka, tj. člena posádky plavidla, a současně se nejedná o vůdce plavidla, neboť tito jsou vyhláškou o vnitrozemské plavbě konkrétně pojmenováni.

Vzhledem k těmto nepřesnostem je účelné při posuzování zdravotní způsobilosti vycházet striktně ze žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti a důsledně vyžadovat vedle druhu práce jasné označení, zda se jedná o vůdce plavidla, vůdce malého plavidla nebo člena posádky.

Příslušnost posuzujícího poskytovatele

Zákon o vnitrozemské plavbě ani vyhláška o vnitrozemské plavbě příslušnost posuzujícího lékaře neurčují. Nezbývá tedy než vycházet z obecné právní úpravy, tj. zákona o specifických zdravotních službách. To znamená, že pro potřeby zaměstnavatele se bude jednat vždy o smluvního poskytovatele PLS v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru pracovní lékařství. Vzhledem k tomu, že vlastní kritéria zdravotní způsobilosti jsou dána ve vyhlášce o vnitrozemské plavbě, není možné ve smyslu § 54 odst. 2 písm. b) ZSZS oprávnění k posuzování zdravotní způsobilosti přenést na registrujícího poskytovatele.

Pokud jde o odbornost posuzujícího lékaře, pak jím bude lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství, případně pracovní lékařství.

Posuzování zdravotní způsobilosti

Důvod, pro který je zdravotní způsobilost posuzována, je stejný jako v ostatních případech. Předmětem je zjištění kvality zdraví a schopnosti organismu vyrovnávat se s nároky souvisejícími s výkonem práce. V případě zdravotní způsobilosti k vedení a obsluze plavidel se však používá mírně odlišná, i když věcně totožná terminologie. Zjišťují se nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost, a dále nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře.

Rozsah vyšetření

Rozsah vlastního vyšetření není zákonem ani vyhláškou o vnitrozemské plavbě stanoven, proto se postupuje v intencích zákona o specifických zdravotních službách a VoPLS. Vždy se provede základní vyšetření, které se dále rozšíří o odborná vyšetření nezbytná ke zjištění nemocí taxativně uvedených v příloze č. 3 vyhlášky o vnitrozemské plavbě.

Je-li prokázána některá z nemocí uvedených pod bodem 1 příslušné části přílohy č. 3 vyhlášky o vnitrozemské plavbě, bude posuzovaná osoba bez dalšího zdravotně nezpůsobilá. Pokud bude mít posuzující lékař podezření na výše uvedenou nemoc nebo na některou z nemocí uvedených pod bodem 2 příslušné části přílohy č. 3 citované vyhlášky případně bude-li tato nemoc prokázána, odešle posuzovanou osobu v souladu s § 7 odst. 6 VoPLS na odborné vyšetření.