Input:

Posudková péče

16.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3.3
Posudková péče

JUDr. Anna Janáková

Původní právní úprava

Právní úprava lékařských posudků byla do konce března 2012 upravena v zákonu č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Lékařské posudky se vydávaly při výkonu zdravotních služeb na základě posouzení zdravotního stavu posuzované osoby, přičemž se přihlíželo i ke speciální úpravě v jiných právních předpisech. *

Nová právní úprava po zdravotnické reformě v roce 2011

Zákon č. 373/2011 Sb., upravuje posudkovou činnost lékařů v oblasti zdravotnictví v souladu se zavedenou praxí, avšak komplexně. Vymezil základní principy této péče, a to jak se zohledněním odborných potřeb, tak i stránky právní, včetně možných důsledků; rozpracoval též posudkovou péči dosud právně neupravenou nebo upravenou již nevyhovujícími právními předpisy.

Právní účinnost a novelizace

Ustanovení ZoSZS upravující posudkovou činnost a lékařské posudky byla za doby právní účinnosti (od 1. dubna 2012) novelizována. Důležité změny přinesla zejména novela provedená zákonem č. 202/2017 Sb., právně účinná od 1. listopadu 2017, a to pokud se týče výpisu ze zdravotnické dokumentace a potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, lhůty pro vydání výpisu ze zdravotnické dokumentace, lhůty pro použití výpisu ze zdravotnické dokumentace a případů, kdy výpis či potvrzení není třeba požadovat.

Účel posudkové péče

Posudková péče je nedílnou součástí zdravotních služeb. Účelem posudkové péče podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, je zjištění, zda:

(1) nebude stabilizovaný zdravotní stav pacienta negativně ovlivněn nároky, které na něho klade výkon práce, služby, povolání nebo jiných činností v konkrétních podmínkách, nebo

(2) zdravotní stav pacienta je v souladu s předpoklady nebo požadavky stanovenými pro výkon práce, služby, povolání, jiných činností nebo pro jiné účely.

Součásti posudkové péče

Podle cíle posudkové péče

Součástí posudkové péče podle ustanovení § 41 ZoSZS je posuzování zdravotní způsobilosti a zdravotního stavu k účelům, které uvádí níže uvedená tabulka:

POSUZOVÁNÍ 
ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI:  ZDRAVOTNÍHO STAVU:  
ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání pro potřeby škol a školských zařízení (viz též Lékařské prohlídky související s prací) nebo k tělesné výchově a sportu nebo k jiným činnostem podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů,
pro potřebu a na žádost správních orgánů nebo jiných orgánů v případech stanovených jinými právními předpisy,
na vyžádání pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta nebo opatrovníkem pacienta nebo s jejich souhlasem na vyžádání právnickou osobou,
k práci na základě pracovnělékařské prohlídky; součástí posuzování zdravotní způsobilosti k práci je zejména posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání (viz též Lékařské prohlídky související s prací).   
v souvislosti s nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání (viz část Posuzování a uznávání nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání),
pro účely nemocenského pojištění a pro potřeby úřadu  práce,
pro jiné účely.   

* Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Při posuzování zdravotní způsobilosti příslušníka k výkonu služby v bezpečnostním sboru nebo v ozbrojených silách České republiky anebo občana, který se uchází o přijetí do služebního poměru k bezpečnostnímu sboru, nebo uchazeče o povolání do služebního poměru v ozbrojených silách, anebo státního zaměstnance k výkonu státní služby nebo žadatele o přijetí do služebního poměru ve státní službě, se postupuje podle ZoSZS, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak (§ 69a ZoSZS).

Novelizovaný zákon č. 373/2011 Sb. od 1. listopadu 2017 počítá i s vydáváním lékařského posudku pro účely pracovněprávních vztahů, nejen za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci, ale pro určení, zda je onemocnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (§ 43 odst. 5 ZoSZS). Toto rozšíření posuzování nekoresponduje s výčtem posuzování uvedeným v § 41 ZoSZS , která spadají do posudkové péče. Toto posuzování má spíše charakter znaleckého posudku. Ve snaze zajistit provázanost posudkové činnosti podle ZoSZS se zákoníkem práce, bylo nakonec zvoleno toto poněkud podivné řešení.

Kdo posuzuje obecně

Lékařský posudek vydává poskytovatel zdravotní péče na žádost pacienta, který je posuzovanou osobou, nebo jiné k tomu oprávněné osoby po posouzení zdravotní způsobilosti, popřípadě zdravotního stavu posuzované osoby, posuzujícím lékařem.

Obecně lékařský posudek vydává (§ 42 ZoSZS), pokud ZoSZS nebo jiný právní předpis nestanoví jinak:

  1. registrující poskytovatel posuzované osoby, nebo
  2. poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nemá-li posuzovaná osoba registrujícího poskytovatele.

Posuzujícím lékařem je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

Kdo posuzuje ve zvláštních případech

Jinak je stanoveno například:

  • u pracovnělékařských prohlídek, které provádí smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb zaměstnavatele. Pokud se týče prací zařazených do kategorie první podle ZoOVZ a za dalších podmínek stanovených v ust. § 54 odst. 2 písm. b) ZoSZS může však zaměstnavatel zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek, posuzování zdravotní způsobilosti k práci a vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele, který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak. (viz část Smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb),

Novelizace ZoSZS umožnily vedle smluvního poskytovatele PLS zaměstnavatele či registrujícího praktického lékaře posuzované osoby další poskytovatele PLS, a to u agenturních zaměstnanců poskytovatele PLS zaměstnavatele – uživatele (§ 54 odst. 5 písm c) ZoSZS, prostřednictvím pověřeného poskytovatele PLS, jako "subdodávku" (§ 57a ZoSZS), na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu u zaměstnavatele, který poskytuje zdravotní služeb, a to za podmínek stanovených v § 58a ZoSZS.

  • u posuzování zdravotní způsobilosti žáka nebo studenta před zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu. Pokud toto praktické vyučování nebo praktická příprava probíhá:

a) na pracovištích právnických nebo fyzických osob, vydává lékařský posudek o zdravotní způsobilosti osoby připravující se na povolání poskytovatel pracovnělékařských služeb této osoby,

b) na pracovišti fyzické osoby, která je samostatně výdělečně činná, vydává lékařský posudek o zdravotní způsobilosti osoby připravující se na povolání registrující poskytovatel této osoby, a pokud tato osoba nemá registrujícího poskytovatele, poskytovatel pracovnělékařských služeb školy,

c) pouze ve škole nebo školském zařízení, vydává lékařský posudek o zdravotní způsobilosti osoby připravující se na povolání registrující poskytovatel této osoby, a pokud tato osoba registrujícího poskytovatele nemá, poskytovatel pracovnělékařských služeb školy,

d) na pracovištích osob uvedených v písmenu a) nebo b) a ve škole nebo školském zařízení, vydává lékařský posudek o zdravotní způsobilosti osoby připravující se na povolání, zahajuje-li se praktické vyučování nebo praktická příprava

1. ve škole, poskytovatel uvedený v písmenu c),

2. na pracovištích fyzických nebo právnických osob, poskytovatel uvedený v písmenu a) nebo b).

Posudek se ve všech shora uvedených případech vydává před prvním zařazením osoby na praktické vyučování nebo praktickou přípravu a v jejich průběhu.

  • zjišťování a posuzování nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání provádějí poskytovatelé pracovnělékařských služeb a poskytovatelé v oboru pracovní lékařství mající povolení k uznávání nemocí z povolání (viz části Smlouvy o poskytování pracovnělékařských služebPosudková péče),

  • posuzování, uznávání a sledování vývoje zdravotního stavu osob s uznanou nemocí z povolání nebo osob ohrožených nemocí z povolání provádějí poskytovatelé v oboru pracovní lékařství, kteří získali povolení Ministerstva zdravotnictví k uznávání nemocí z povolání (viz části Posudková péčePovolení k uznávání nemocí z povolání této příručky).

Co se hodnotí

Při posudkové péči posuzující lékař vydává lékařský posudek po posouzení zdravotní způsobilosti, popřípadě zdravotního stavu posuzované osoby posuzujícím lékařem, a to na základě zhodnocení (§ 42 odst. 1 ZoSZS):

a) výsledků lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření,

b) výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě jejím registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, je-li posuzovaná osoba u takového poskytovatele registrována (speciální požadavky jsou stanoveny na výpis ze zdravotnické dokumentace vedené na území jiného státu); vydává-li lékařský posudek registrující praktický lékař, pak vychází přímo z údajů ze zdravotnické dokumentace vedené tímto poskytovatelem (ust. § 6 odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.),

c) zdravotní náročnosti pro výkon práce, povolání, vzdělávání, sportu, tělesné výchovy nebo jiné činnosti, pro které je osoba posuzována, a podmínek, za kterých je činnost vykonávána, nebo nároků činnosti na zdraví posuzované osoby.

Jestliže posuzovaná osoba nemá registrujícího poskytovatele (§ 42 odst. 3 ZoSZS a § 42 odst. 1 ZoSZS), použije se při posouzení zdravotní způsobilosti, popřípadě zdravotního stavu posuzované osoby, zhodnocení:

  • výsledků lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření,

  • zhodnocení zdravotní náročnosti pro výkon činnosti, pro kterou je osoba posuzována

  • zhodnocení podmínek, za kterých je činnost vykonávána, nebo

  • nároků činnosti na zdraví posuzované osoby.

Pokud se týče pracovnělékařských prohlídek, které provádí poskytovatel pracovnělékařských služeb, platí specifická právní úprava obsažená v § 6 odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., která stanoví, že zdravotní stav za účelem posouzení zdravotní způsobilosti při pracovnělékařských prohlídkách se hodnotí na základě:

a) informací zjištěných při dohledu, nejde-li o případ, kdy pracovnělékařskou prohlídku vykonává registrující poskytovatel,

b) údajů obsažených v písemné žádosti zaměstnavatele o provedení pracovnělékařské prohlídky (údaje o pracovním zařazení zaměstnance nebo údaje o předpokládaném pracovním zařazení osoby ucházející se o zaměstnání, dále údaje o druhu práce, režimu práce, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek; v případě výstupní prohlídky se pro potřeby následné prohlídky uvede údaj o době expozice příslušnému rizikovému faktoru),

c) závěrů základního vyšetření a popřípadě dalších odborných vyšetření a

d) údajů uvedených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, pokud se takový výpis podle ZoSZS nebo vyhlášky o PLS vyžaduje.

Posuzuje-li zdravotní stav uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance registrující poskytovatel zdravotních služeb (v případě prací první kategorie za dalších zákonem stanovených podmínek) na základě žádosti podle § 54 odst. 2 písm. b) ZoSZS, postupuje se pouze podle shora uvedených písmen b) a c).

Zkušební provoz a posuzování zdravotní způsobilosti

Výjimka za zařazování prací do kategorie

Zkušební provoz představuje jakousi přechodnou situaci (ověřovací fázi), kdy nejsou stabilizovány pracovní podmínky a zákon o ochraně veřejného zdraví stanoví pro ten případ výjimku, že práce prováděné na pracovištích staveb prozatímně užívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok, se do kategorie se nezařazují. Poskytovatel PLS tedy nemá k dispozici základní údaj o míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřený kategorií práce.

Náhradní údaje místo kategorie práce

Pro ten případ novela ZoSZS provedená zákonem č. 205/2020 Sb. stanovila v § 54 odst. 4, že vstupní lékařskou prohlídku zaměstnavatel zajišťuje na základě údajů o předpokládaném pracovním zařazení osoby ucházející se o zaměstnání a dále údajů o druhu práce, režimu práce, o rizikových faktorech pracovních podmínek ve vztahu ke konkrétní práci a míře předpokládané expozice rizikovým faktorům pracovních podmínek zhodnocené zaměstnavatelem po projednání s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Výpis ze zdravotnické dokumentace

Podklad pro posudkovou činnost

Jedním z podkladů pro zhodnocení zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti posuzované osoby je výpis ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě jejím registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství, je-li u takého poskytovatele posuzovaná osoba registrována. Je-li o posuzované osobě vedena zdravotnická dokumentace na území jiného státu, pak půjde o výpis z této dokumentace, ke kterému je přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka; úředně ověřený překlad se nepředkládá k výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené ve slovenském jazyce.

Obsah výpisu ze zdravotnické dokumentace

Výpis ze zdravotnické dokumentace má podle požadavků vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, obsahovat:

a)  základní údaje z anamnézy doplněné o údaje nezbytné k účelu, pro který je výpis vydáván,

b)  informace o posledně zjištěném zdravotním stavu pacienta a rozpis jím užívaných léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a používaných zdravotnických prostředků,

c)  diagnostický souhrn,

d)  stručné zhodnocení dosavadního vývoje zdravotního stavu pacienta, včetně reakcí na dosavadní léčbu a dynamiky vývoje výsledků laboratorních a dalších pomocných vyšetření,

e)  další podstatné informace včetně informací z posudkové péče.

Je-li ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě poskytovatelem pracovnělékařských služeb dříve vyžádaný výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele a tato skutečnost je uvedena v žádosti o výpis, v novém výpisu lze v případě zjištění změn ve zdravotním stavu posuzované osoby registrujícím poskytovatelem uvést pouze údaje za období od vydání dříve vyžádaného výpisu (§ 6 odst. 2 písm. d) vyhlášky o PLS).

Cena a úhrady za výpis ze zdravotnické dokumentace

Úhrady za vyhotovení výpisu ze zdravotnické dokumentace nejsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění a ceny nejsou jednotné. Někteří poskytovatelé si stanoví jednotnou cenu za vyhotovení výpisu ze zdravotnické dokumentace, jiní si účtují cenu, která odpovídá času, který vyhotovení výpisu ze zdravotnické dokumentace věnovali.

Poskytovatelé si stanoví ceny za vyhotovení výpisu různě; někteří si čas, který vyhotovením výpisu ze zdravotnické dokumentace spotřebovali.

Platba za