Input:

Poskytovatel PLS a specializovaná vyšetření

13.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.8
Poskytovatel PLS a specializovaná vyšetření

MUDr. Anežka Sixtová

Rozsáhlá odpověď na čtenářský dotaz se týká oprávnění poskytovatele pracovnělékařských služeb provádět specializovanější vyšetření v případě, že v okolí jeho působiště buď příslušní specialisté zcela chybí, nebo nemají dostatečné kapacity.

Do redakce přišel dotaz: Mohu jako poskytovatel PLS a praktický lékař provádět vyšetření EMG nebo je povinnost uchazeče o zaměstnání posílat k neurologovi, který EMG provádí?

Odpověď MUDr. Sixtové:

Podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb., se v případě EMG vyšetření jedná o odborné vyšetření, které není součástí základního vyšetření, jehož obsah je uveden v § 7 odst. 1 VoPLS.

Provedení odborných vyšetření uvedených v příloze č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. se vyžaduje podle § 7 odst. 2 písm. c) při výkonu práce rizikové zařazené pro příslušný rizikový faktor do kategorie druhé rizikové, třetí nebo čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Tato odborná vyšetření mohou provádět, podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, lékaři s příslušnou specializovanou, zvláštní odbornou nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v rozsahu svých odborných kompetencí vymezených absolvováním příslušného vzdělávacího programu schváleného Ministerstvem zdravotnictví. 

Ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., je provedení EMG vyšetření v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů vyžadováno při vstupní a výstupní lékařské prohlídce při výkonu rizikové práce s rizikovým faktorem vibrace s přenosem na horní končetiny (položka 3.8 v příloze č. 2 část I) a s rizikovým faktorem lokální svalová zátěž končetin (položka 4.3 v příloze č. 2 část I). 

Protože EMG vyšetření patří mezi odborná neurologická vyšetření, náleží do odborné způsobilosti lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie, který má vyšetření provádět v laboratoři k tomu vybavené a také výsledek vyšetření interpretovat. 

V případě posudkové péče pro potřeby pracovnělékařských služeb u daných rizikových faktorů je nutné uvedenou praxi dodržovat, zejména při posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu rizikové práce, protože správně interpretovaný výsledek správně provedeného měření je v těchto případech docela zásadním kritériem pro posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby k výkonu konkrétní práce, případně zjištění aktuálního zdravotního stavu při výstupní lékařské prohlídce při ukončení výkonu rizikové práce. 

Lze však připustit, aby EMG vyšetření bylo prováděno při poskytování pracovnělékařských služeb i lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pracovní lékařství, pokud bude toto vyšetření prováděno pro posouzení zdravotní způsobilosti pro výkon nerizikových prací, tedy prací kategorie druhé, případně i kategorie první pro dané rizikové faktory, jako screeningové, popřípadě orientační vyšetření. V souladu s postupy lege artis musí pak být v případě zjištění jakékoliv odchylky od normálu, odeslána posuzovaná osoba poskytovatelem pracovnělékařských služeb ke specialistovi v oboru neurologie k provedení podrobnějšího odborného vyšetření.

Doplňující dotaz v reakci na odpověď:

Mám podepsat smlouvu o poskytování PLS se zaměstnavatelem, který má kategorii prací s rizikem vibrací, kdy jsou dle vyhlášky povinné prohlídky s EMG vyšetřením. Dosud poskytující poskytovatel toto nějak obcházel z důvodu toho, že v okolí nejsou neurologické kapacity. Jak tedy toto vyřešit, kdy se jedná o cca 300 zaměstnanců, kteří mají v práci s rizikem vibrací /a hluku/, a já jako lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nemohu dle  Vaší odpovědi EMG pro rizikové kategorie provádět.

Přece nelze kvůli chybějícímu EMG přerušit výrobu.

Dále bych se tedy chtěl zeptat, která vyšetření tedy mohu jako poskytovatel PLS se specializovanou způsobilostí v oboru VPL, v rámci vydávání posudků provádět a která již ne. Kde je tedy ta hranice co ještě mohu a co me. Jedná se o např. audiometrii, spirometrii, EKG, zátěžové EKG, ORL vyšetření – různé varianty, oční vyšetření – různé požadavky u různých rizik a povolání, EMG (zodpovězeno, že nemohu) pletysmografii, a i např. i neurologické vyšetření (není nikde napsán jeho rozsah).

A pokud je na každé vyšetření třeba odborníka, jak to provést, když v okolí nejsou kapacity? Chtěl jsem to vyřešit nákupem přístrojů a prováděním těchto prohlídek, ale dle Vaší odpovědi by to problém nevyřešilo, jelikož to nemohu provádět.

Odpověď MUDr. Sixtové:

Podle § 5 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře získání specializované způsobilosti nebo zvláštní specializované (dříve zvláštní odborné) způsobilosti na základě absolvování specializačního vzdělání, které se uskutečňuje podle prováděcích právních předpisů a vzdělávacích programů jednotlivých specializačních oborů schválených Ministerstvem zdravotnictví.

Jednotlivé vzdělávací programy také stanoví v části 3 rozsah požadovaných teoretických znalosti a praktických dovedností absolventa prokazatelných po absolvování základního kmene a specializovaného výcviku. Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal způsobilost, je uvedena v části 6 vzdělávacího programu. Rozsah odborných kompetencí lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství je určen vzdělávacím programem oborou Všeobecné praktické lékařství, který je zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 4 ze dne 29. dubna 2011.

Podle charakteristiky činností ve vzdělávacím programu poskytuje všeobecný praktický lékař soustavnou zdravotní péči registrovaným pacientům a neodkladnou péči všem kategoriím obyvatelstva. Provádí základní vyšetření a ošetření, základní diferenciální diagnostiku, léčbu a posudkovou činnost. Podílí se na prevenci, diagnostice, léčení, rehabilitaci a posuzování všech chorob jak v iniciálním stádiu, tak v chronickém průběhu onemocnění.

Jako smluvní nebo závodní lékař se podílí na péči o zaměstnance na smluvních pracovištích. Součástí této péče (nově pracovnělékařských služeb) je i provádění pracovnělékařských prohlídek za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci. Podle § 57 odst. 1 písm. l) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona je posuzujícím lékařem v rámci poskytování pracovnělékařských služeb lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství, který může, jak už bylo výše uvedeno, provádět vyšetření v rozsahu kompetence vymezené příslušným vzdělávacím programem. 

Obsahem každé  pracovnělékařské prohlídky podle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb. je provedení základního vyšetření, kterým je rozbor anamnestických údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu, pracovní anamnéza, komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření sluchu, zraku, kůže a orientačního neurologického vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů, které budou