Input:

Rozsah pracovnělékařských služeb

14.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4
Rozsah pracovnělékařských služeb

JUDr. Anna Janáková

Rozsah pracovnělékařských služeb si dohodnou zaměstnavatel s poskytovatelem pracovnělékařských služeb ve smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb. Při stanovení rozsahu obě strany vycházejí z níže uvedených aspektů a zohledňují je:

  • zdravotní náročnost vykonávaných prací podle zařazení prací do kategorií podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (podrobnosti viz kapitola 2.6),

  • podle rizikovosti vykonávaných prací, resp. obsahu činností, pro jejichž výkon jsou stanoveny požadavky v části II přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. nebo jiným právním předpisem,

  • podle doby potřebné k jejich zajištění,

  • podle součástí pracovnělékařských služeb, které se zaměstnavatel rozhodne, je-li to důvodné pro ochranu zdraví zaměstnanců, zajistit prostřednictvím smluvního poskytovatele PLS v případě, kdy pracovnělékařské prohlídky zajišťuje u registrujících poskytovatelů svých zaměstnanců (uchazečů o zaměstnání), v případě, kdy jejich práce je zařazena do kategorie první podle ZoOVZ a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny VoPLS nebo jinými právními předpisy.

Zdravotní náročnost vykonávaných prací

Zdravotní náročnost vykonávaných prací se vyjadřuje zařazením prací, při jejichž výkonu působí rizikové faktory pracovních podmínek, do čtyř kategorií.

Každá z těchto kategorií vyjadřuje hodnocení úrovně zátěže rizikovými faktory pracovních podmínek a míru rizika ohrožení zdraví zaměstnanců rizikovými faktory. Podle kategorie práce se např. stanoví, zda je potřebná vstupní pracovnělékařská prohlídka, a periodicita pravidelných prohlídek. Podle jednotlivých rizikových faktorů pracovních podmínek se stanoví rozsah lékařských vyšetření při pracovnělékařských prohlídkách. Podrobnosti ohledně kategorií práce viz Rizikové faktory pracovního prostředí této příručky.

Rizikovost vykonávaných prací

Rozsah pracovnělékařských služeb je dále určen rizikovostí vykonávaných prací, resp. prací a činností, které jsou uvedeny:

a) v příloze č. 2 části I VoPLS, kde jsou vyjmenovány rizikové faktory pracovních podmínek, a v příloze č. 2 části II VoPLS, kde jsou uvedeny práce a činnosti, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví (např. činnosti epidemiologicky závažné, práce záchranářů atd.) – podrobnosti viz kapitola 2.5 této příručky,

b) v jiných právních předpisech, které stanoví podmínky či předpoklady zdravotní způsobilosti k určitým činnostem nebo pracím – podrobnosti viz Kategorie prací a rizikové práce této příručky.

Doba potřebná k zajištění PLS

Příloha č. 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb. poskytuje jak poskytovatelům PLS, tak zaměstnavatelům určité vodítko ke stanovení doby potřebné k zajištění pracovnělékařských služeb, a to tak, že stanoví minimální čas pro provedení pracovnělékařských prohlídek, minimální čas potřebný na jedno pracovní místo za rok pro poradenství a dohled nad pracovními podmínkami (včetně školení).

Diferenciace podle zdravotní náročnosti

Minimální časy pro poskytování pracovnělékařských služeb VoPLS diferencuje podle zdravotní náročnosti (nízká, střední a vysoká) prováděných prací, vyjádřené kategoriemi práce, popř. rizikovou prací.

Minimální časy na prohlídky

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách, stanoví minimální čas potřebný k provádění pracovnělékařských prohlídek takto:

Druh pracovně-
lékařské

prohlídky 
Náročnost práce  Minimální čas potřebný k provedení
pracovnělékařské
prohlídky s ohledem na náročnost práce
Vstupní  Nízká a střední (práce zařazená do první a druhé kategorie)  40 minut 
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté kategorie a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy)  60 minut 
Periodická  Nízká a střední (práce zařazená do první a druhé kategorie)  30 minut 
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté kategorie a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy) 40 minut
Mimořádná  Nízká a střední (práce zařazená do první a druhé kategorie) 30 minut 
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté kategorie a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy)  30 minut 
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté kategorie a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy, jde-li o prohlídku podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo f) bodu 3) vyhlášky o PLS). Jde-li o práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, periodické prohlídky podle odst. 2 nebo 3 se neprovádějí. To neplatí v případě, kdy je práce na základě těchto dohod u zaměstnavatele prováděna opakovaně a doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje. 40 minut 
Výstupní  Střední (práce zařazená do druhé kategorie) 30 minut