Input:

Prohlídky vstupní

12.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.2
Prohlídky vstupní

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

Účel vstupní prohlídky

Účelem vstupní prohlídky je zajistit, aby k výkonu práce v podmínkách s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci. Osoba ucházející se o zaměstnání nebo službu se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce nebo služby, pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce. Vstupní prohlídka se provádí:

Vstupní prohlídka před vznikem pracovněprávního vztahu

Zaměstnavatel je povinen zajistit vstupní lékařskou prohlídku vždy před vznikem:

a) pracovního poměru,

b) právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud má být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcí vyhláškou č. 79/2013 Sb. nebo jinými právními předpisy.

V případě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr může zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku nadto vyžadovat rovněž tehdy, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti,

c) vztahu obdobnému vztahu pracovněprávnímu.

Vazba na zákoník práce

Původně byl stanoven požadavek, aby vstupní prohlídku zaměstnavatel zajistil vždy před uzavřením pracovního poměru. Zákoník práce (ZP) v § 32 uváděl, že v případech stanovených zvláštním právním předpisem je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se fyzická osoba podrobila lékařské prohlídce před uzavřením pracovní smlouvy.

Důvodová zpráva k připravované novele zákona č. 373/2011 Sb. uvedla, že praxe ukázala, že vznikaly problémy při přijímání nových zaměstnanců, například v případě zahraničních pracovníků nebo studentů vysokých škol, kdy zaměstnavatelé sjednávali den nástupu do zaměstnání s určitým časovým odstupem od podpisu pracovní smlouvy. V takovém případě musela být provedena před nástupem do zaměstnání nová lékařská prohlídka, což zvyšovalo zátěž administrativní i ekonomickou pro osobu ucházející se o zaměstnání i zaměstnavatele. Řešení přinesla novela ZoSZS.

Novelou zákona č. 373/2011 Sb., realizovanou zákonem č. 202/2017 Sb. s právní účinností od 1. listopadu 2017, byl uvedený požadavek zajištění vstupní lékařské prohlídky změněn na „před vznikem pracovního poměru” a byla tak zajištěna vazba na § 36 ZP:

Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce, nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.

Činnosti, pro jejichž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy

Takovými činnostmi jsou taková povolání, která mají stanoveny požadavky zdravotní způsobilosti v právních předpisech. Jsou jimi například řidiči, u nichž je řízení motorového vozidla sjednaným druhem práce (§ 87 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů), lékaři, zubní lékaři, farmaceuti, nelékařští zdravotničtí pracovníci a jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví (§ 3 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a § 3 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů) či práce, k jejichž výkonu je třeba být držitelem zbrojního průkazu (§ 20 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu).

Vstupní prohlídka v případě služebního poměru

Vstupní lékařská prohlídka se vyžaduje rovněž před přijetím do služebního poměru podle zákona o státní službě a dalších právních předpisů, které upravují služební poměry příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených