Input:

Právní předpisy související s pracovnělékařskými prohlídkami

8.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.4.1
Právní předpisy související s pracovnělékařskými prohlídkami

JUDr. Anna Janáková

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení:

§ 53 - Pracovnělékařské prohlídky součástí pracovnělékařských služeb,

§ 54 odst. 2 písm. b) - prohlídky prováděné u registrujícího praktického lékařezaměstnance či uchazeče o zaměstnání,

§ 54 odst. 4 - prohlídky u prací nezařazených do kategorie a u prací ve zkušebním provozu,

§ 55 odst. 1 písm. e) - mimořádné lékařské prohlídky a

§ 59 - posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání.

Vyhláška 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení § 32, § 36, § 103 odst. 1 písm. a), b), d), e), ustanovení § 106 odst. 4 písm. b).

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 40 písm. a) bod 3, § 82 odst. 4, § 92h - přestupky na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb.

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální